Regulamin sklepu internetowego 33-records.com

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie terminy mają następujące znaczenie:

1) Regulamin – niniejszy Regulamin;
2) Serwis – sklep internetowy prowadzony pod adresem: www.33-records.com;
3) Administrator – PHOENIX RECORDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 60-480), ul. Stobnicka 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000603506, której dokumenty przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego, o kapitale zakładowym 5.000 złotych, NIP: 522-305-51-30, e-mail: .
4) Opinia – treść umieszczona w Serwisie przez Użytkownika zalogowanego, dostępna publicznie dla Użytkowników.
5) Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną, który zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
6) Konto Użytkownika – indywidualne konto w Serwisie przypisane do konkretnego Użytkownika pozwalające na korzystanie z określonych funkcji Serwisu;
7) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;
8) Użytkownik zalogowany – Użytkownik korzystający z Serwisu przy użyciu zarejestrowanego w Serwisie Konta Użytkownika i po zalogowaniu na to Konto Użytkownika przy pomocy hasła;
9) Użytkownik niezalogowany – Użytkownik korzystający z Serwisu bez zalogowania na Konto Użytkownika;
10) Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawarta między Administratorem a Użytkownikiem, której warunki są określone w Regulaminie.
11) Ustawa – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U.2020.287 z póżn. zm.).
12) Towar – produkt dostępny do zakupienia w Serwisie;
13) Newsletter – wiadomości rozsyłane do Użytkowników stosownie do postanowień § 7.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Serwis prowadzony jest przez Administratora.
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: .
3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne (z zastrzeżeniem odpłatności związanych z dokonywaniem zakupu Towarów). Użytkownik ponosi opłaty za korzystanie z internetuzgodnie z umową łączącą go z dostawcą internetu.
4. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową. Do poprawnego korzystania z Serwisu należy posiadać urządzenie działające pod kontrolą systemu Microsoft Windows w wersji nie starszej niż Windows XP z włączoną obsługą javascript lub urządzenie z systemem MacOS nie starszym niż w wersji 10.10 Yosemite. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej w wersji nie starszej niż: Google Chrome – wersja 62, Mozila Firefox – wersja 58, Safari – wersja 11, Microsoft Edge – wersja 16.
5. Zastosowane w Serwisie technologie mogą wymagać do poprawnego działania odpowiednich wtyczek lub funkcjonalności uruchomionych w systemie operacyjnym urządzenia Użytkownika lub w przeglądarce internetowej.
6. Funkcjonowanie Serwisu opiera się również o tzw. pliki cookies (ciasteczka), o których mowa w [Polityce prywatności i plików cookies].

§ 3

Funkcjonalności Serwisu

1. Serwis umożliwia Użytkownikom:
a) zapoznanie się z katalogiem Towarów oraz ich cenami podawanymi w złotychuwzględniając podatek VAT (kwota brutto);
b) zapoznanie się z wersjami demonstracyjnymi nagrań znajdujących się na Towarach będących nośnikami dźwiękowymi lub audiowizualnymi;
c) dokonywanie zakupu Towarów;
d) utworzenie Konta Użytkownika i korzystanie z jego funkcji;
e) dodawania Towarów do listy życzeń (Towarów polubionych w celu zapamiętania ich na liście);
f) uzyskanie informacji o promocjach ogłaszanych za pośrednictwem Serwisu i korzystanie z tych promocji;
g) zapisanie się do Newslettera;
h) dodawanie Opinii na stronach Towarów lub w innych miejscach Serwisu.
i) dostęp do dokumentów, których udostępnienie w Serwisie jest w świetle prawa obowiązkowe (takich jak: Regulamin Serwisu, Polityka prywatności i plików cookies,informacje dot. przetwarzania danych osobowych, informacje dot. cookies).
2. Określone funkcjonalności mogą być dostępne wyłącznie dla Użytkowników zalogowanych.
3. Korzystanie przez Użytkowników z funkcji dodawania Opinii, o której mowa w ust. 1 lit. h, zarezerwowane jest dla Użytkowników zalogowanych. Publikacja Opinii następuje po jej weryfikacji przez Administratora. Nie będą publikowane Opinie, które:
a) niemerytoryczne – tj. nie dotyczą treści, przy której są umieszczone;
b) naruszają przepisy prawa powszechnie obwiązującego;
c) stanowią reklamę podmiotów konkurencyjnych względem Administratora;
d) naruszają dobra lub prawa osób trzecich – w szczególności prawo do prywatności lub prawa własności intelektualnej – lub zasady współżycia społecznego.
4. Opinie, które naruszają Regulamin mogą być przez Administratora usunięte. Nie pozbawia to Administratora prawa do skorzystania z innych przysługujących mu uprawnień przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.

§ 4

Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do:
e) korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa i dobrymi obyczajami;
f) niekorzystania z Serwisu do działania na szkodę Administratora lub osób trzecich;
g) niewprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
2. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika jest ponadto zobowiązany do:
a) aktualizowania danych podanych przy zakładaniu Konta Użytkownika;
b) zachowania w tajemnicy danych umożliwiających logowanie w Serwisie;
c) nieujawniania osobom trzecich danych umożliwiających logowanie w Serwisie;
d) niekorzystania z Kont Użytkownika zarejestrowanych przez innych Użytkowników, w tym do niepodejmowania prób zalogowania się na cudze Konto Użytkownika.

§ 5

Konto Użytkownika

1. Za pośrednictwem panelu Konta Użytkownika Serwis umożliwia Użytkownikowi:
a) przeglądanie złożonych przez Użytkownika zalogowanego zamówień oraz ich statusu,
b) edycję danych Użytkownika, w tym zapisanego adresu rozliczeniowego oraz adresu do wysyłki;
c) pobieranie plików udostępnionych Użytkownikowi przez Administratora w ramach promocji lub jako gratis (nagrania dźwiękowe lub audiowizualne),
d) podgląd wykonanych płatności.
2. Zakładając Konto Użytkownika Użytkownik podaje w przeznaczonym do tego formularzu (zamieszczonym w Serwisie) swój adres e-mail, na który zostanie mu przesłane hasło do Konta.
3. Po założeniu Konta, użytkownik będzie mógł uzupełnić następujące dane, które konieczne są do poprawnego korzystania z Konta i dokonywania zakupów w Serwisie:
a) imię i nazwisko,
b) wyświetlana nazwa Użytkownika,
c) nazwa firmy oraz NIP (w przypadku woli uzyskania faktury za zamówienie),
d) adres – ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miasto,
e) numer telefonu.
4. Po założeniu Konta, Użytkownik może zmienić hasło służące do logowania w Serwisie.
5. Przetwarzanie danych zgromadzonych w ramach Konta Użytkownika odbywa się na zasadach przewidzianych w Polityce prywatności i plików cookies.
6. Niedozwolone jest zakładanie Kont Użytkownika dla osób trzecich lub przy użyciu fikcyjnych danych.
7. Dla każdego z Użytkowników może istnieć wyłącznie jedno Konto Użytkownika.
8. Niedozwolone jest udostępnianie Konta Użytkownika innym Użytkownikom.
9. Użytkownik może w każdym czasie zlikwidować Konto Użytkownika, zgłaszając wolę usunięcia Konta Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. Administrator może zlikwidować lub zablokować Konto Użytkownika w razie, gdy:
a) dane podane przy zakładaniu Konta Użytkownika są danymi fikcyjnymi lub danymi innej osoby niż Użytkownik, który założył dane Konto Użytkownika;
b) dany Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto Użytkownika;
c) dane Konta Użytkownika wykorzystywane jest przez więcej niż jedną osobę;
d) dany Użytkownik korzysta z cudzego Konta Użytkownika lub podejmuje umyślnie próby zalogowania się na cudze Konto Użytkownika;
e) Konto Użytkownika wykorzystywane jest do bezprawnego działania na szkodę Administratora lub osób trzecich.
11. Wraz z likwidacją Konta Użytkownika przesyłana jest na podany przy zakładaniu Konta Użytkownika adres e-mail informacja potwierdzająca usunięcie Konta Użytkownika, a wszelkie zgromadzone w jego ramach dane są usuwane.
12. Likwidacja Konta Użytkownika skutkuje ustaniem po stronie Użytkownika i Administratora zobowiązań związanych z utrzymywaniem Konta Użytkownika. Nie wyłącza to odpowiedzialności za naruszenia takich zobowiązań, które miały miejsce przed likwidacją Konta Użytkownika.

§ 6

Zamówienie

1. Informacje o Towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Dokonanie zakupu Towarów możliwe jest zarówno przez Użytkownika zalogowanego jak i Użytkownika niezalogowanego.
3. Informacje o dostępnych Towarach, w tym ich cenie, są dostępne w katalogu.
4. W celu zakupu Towarów Użytkownik wybiera Towary przez ich dodanie do koszyka, a następnie przechodzi do finalizacji zamówienia (do „Kasy”). Złożenie zamówienia odbywa się przy pomocy formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane konieczne do realizacji zamówienia:
imię i nazwisko,
nazwa firmy oraz NIP (w przypadku woli uzyskania faktury za zamówienie),
adres – ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miasto,
numer telefonu,
adres e-mail.
5. Przy finalizacji zamówienia Użytkownik wybiera formę dostawy oraz płatności, otrzymuje pełną informację o cenie za poszczególne Towary oraz sumę, którą musi zapłacić. Jeśli Użytkownik posiada kod rabatowy, może go na tym etapie podać w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu.
6. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku zamówienie zostaje złożone, a Użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową umożliwiającą wybór konkretnej metodypłatności oraz jej dokonanie. Dostępne metoda płatności to płatność z góry (zapłata kartą, szybkim przelewem, itp.) – płatność realizowana jest przez podwykonawcę Administratora, Tpay należącego do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości, na zasadach opisanych tutaj: https://tpay.com/dla-platnika;
7. Jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia Administrator przesyła Użytkownikowi, na podany w zamówieniu adres e-mail, wiadomość informującą o skutecznym złożeniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W razie braku potwierdzenia zamówienia w terminie 3 dni od złożenia zamówienia przez Użytkownika, uznaje się, że Umowa nie została zawarta, a płatność dokonana przez Użytkownika zostaje mu zwrócona.
8. Dostawa Towarów następuje po wykonaniu płatności za wybrane przez Użytkownika Towary, dokonanej zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Serwisie. Dostarczenie Towarów następuje za pośrednictwem kuriera lub paczkomatów, zgodnie z informacjami podanymi przy finalizacji zamówienia.
9. Administrator przekazuje przewoźnikowi zamówiony Towar w ciągu 48 godzin od wykonania płatności. Informacja o przewidywanym terminie realizacji dostawy przez przewoźnika podawana jest przy finalizacji zamówienia.
10. Wraz z zamówionym Towarami Administrator dostarcza dowód zakupu.
11. Użytkownik zalogowany lub Użytkownik niezalogowany (który przy potwierdzeniu złożenia zamówienia wybrał opcję utworzenia Konta) może za pośrednictwem KontaUżytkownika uzyskać dostęp do listy zakupionych Towarów. Użytkownik nieposiadający Konta Użytkownika (lub który dokonał zakupu jako Użytkownik niezalogowany i nie wybrał opcji utworzenia Konta) nie może korzystać z tej funkcji Serwisu.
12. Umowa trwa przez okres realizacji zamówienia, tj. do czasu dostarczenia zamówionych Towarów.
13. Administrator może ograniczyć liczbę sztuk Towarów, które może zakupić jeden Użytkownik w Serwisie.
14. Administrator może wprowadzić ograniczenia co do składania zamówień lub sposobów ich opłacania, jeśli Użytkownik składający zamówienie przynajmniej dwukrotnie wcześniej nie odebrał przedmiotu zamówienia lub nie wykonał płatności za zamówienie.
15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnione dostarczenie Towaru w sytuacji, gdy Użytkownik podał nieprawidłowe lub niekompletne dane, o których mowa w ust. 3 wyżej. Niniejsze postanowienie nie narusza zasad odpowiedzialności Administratora za prawidłową realizację dostawy zamówienia, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 7

Newsletter

1. Użytkownicy mogą zamówić newsletter, który otrzymają na przypisany do Konta Użytkownika adres e-mail (dla Użytkowników zalogowanych) lub na podany przez siebie przy zamówieniu newsletteru adres e-mail (Użytkownicy niezalogowani).
2. Newsletter stanowi informację handlową wysyłaną przez Administratora i służy do prowadzenia marketingu bezpośredniego jego działalności.
3. Zgoda na otrzymywanie newsletteru nie jest warunkiem korzystania z Serwisu, a jej wyrażenie jest dobrowolne. Udzielenie zgody jest jednak konieczne, aby Użytkownik mógł otrzymać newsletter.
4. Użytkownik może w każdym czasie i bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji zrezygnować z otrzymywania newsletteru przez naciśnięcie hiperłącza umieszczonego w wiadomości newsletteru. Powoduje to natychmiastowe zaprzestanie doręczania newslettera przez Administratora. Użytkownik może wypisać się z newsletteru także poprzez wysłanie odpowiedniego żądania Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
5. W związku z wysyłką newsletteru, Administrator przetwarza w tym celu dane osobowe Użytkownika. Zasady, na jakich przetwarzane są dane osobowe znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies.

§ 8

Ochrona danych osobowych

1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Użytkowników przesyłane do Administratora w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu podlegają ochronie na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Zasady na jakich są przetwarzane przez Administratora dane osobowe określa Polityka prywatności i plików cookies, dostępna w postaci dokumentu w formacie .pdf pod adresem: [adres].

§ 9

Reklamacje oraz pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Wszelkie zastrzeżenia co do realizowania zamówień na Towary mogą być kierowane przez Użytkowników pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: [adres e-mail] lub pocztą tradycyjną na adres: PHOENIX RECORDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stobnicka 1, 60-480 Poznań.
2. Na Administratorze ciąży obowiązek dostarczenia sprzedanego Towaru bez wad. Konsument może skorzystać z rękojmi udzielanej przez Administratora na Towary.Odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 556 i n.).
3. Jeżeli informacje przekazane przez Użytkownika nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, Administrator może zwrócić się do Użytkownika o jej uzupełnienie.
4. Odpowiedź na reklamację, zawierająca informację o sposobie jej rozpatrzenia lub o konieczności uzupełnienia reklamacji, udzielana jest przez Administratora nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość między innymi:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu związanego z Umową;
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami;
c) skorzystania z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów
d) złożenia skargi za pośrednictwem platformy internetowej ODR prowadzonej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl.
7. Rękojmia za Towary jest wyłączona wobec Użytkownika będącego przedsiębiorcą.Niniejsze postanowienie nie narusza praw osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

§ 10

Szczególne uprawnienia Konsumenta – odstąpienie od Umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument powinien poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeśli przedmiotem zamówieniasą nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu (np. płyty CD, płyty vinylowe), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.Wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały zawarte w art. 38 Ustawy.
6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy (który stanowi Załącznik do Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: , pocztą tradycyjną na adres PHOENIX RECORDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stobnicka 1, 60-480 Poznań  lub za pośrednictwem strony internetowej: www.33-records.com. Jeżeli Konsument skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Administrator prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Administrator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany Administratora), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem poza bezpośrednimi kosztami odesłania Towaru do Administratora (np. kosztu opakowania, wysyłki). Konsument winien zwrócić Towar w terminie do 14 dni. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Na Towary oferowane w Serwisie Administrator nie udziela gwarancji.
10. Postanowienia dotyczące uprawnień Konsumentów zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje są odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego – w zakresie nie szerszym niż wyznaczonym przez art. 38a Ustawy.

§ 11

Zmiana Regulaminu

1. Zmiana Regulaminu wymaga poinformowania Użytkowników przez łączne dokonanie następujących czynności:
a) umieszczenie informacji o zmianach na stronie głównej Serwisu wraz z treścią nowego regulaminu i zestawieniem wprowadzanych zmian;
b) utrzymywanie powyższych informacji na stronie głównej Serwisu przez co najmniej 14 kolejnych dni (nie krócej niż do dnia, na który zaplanowane jest wprowadzenie zmian);
c) przesłanie Użytkownikom posiadającym Konto Użytkownika informacji o zmianach na adresy e-mail przypisane do ich Kont Użytkownika.
2. Udostępnienie Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 1 lit. a i lit. b następuje nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
3. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Użytkowników przed wejściem zmian w życie.
4. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika może poinformować Administratora o braku akceptacji zmian w Regulaminie w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianach (przesłanej w sposób przewidziany w ust. 1 lit. c). W takim przypadku Użytkownik nie jest związany zmienionym Regulaminem, a Konto Użytkownika podlega likwidacji z konsekwencjami przewidzianymi w § 5 ust. 11 i 12.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla sporów związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz realizacją Umów jest prawo polskie.
2. Spory związane z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Umów rozpoznawane będą przez polskie sądy powszechne właściwe rzeczowo i miejscowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U.2021.1805 z późn. zm.).
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie uchybiają bezwzględnie wiążącym przepisom prawa ustanawiającym odmienną właściwość prawa lub jurysdykcję dla Konsumentów.
4. Regulamin dostępny jest do pobrania w postaci dokumentu w formacie .pdf pod adresem: [adres].