Regulamin konkursu muzycznego na kontrakt płytowy w 33 Records

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie na kontrakt płytowy w 33 Records (zwanego dalej: „Konkursem).
 2. Organizatorem Konkursu jest PHOENIX RECORDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Stobnicka 1, 60-480 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000603506, której dokumentacja przechowywania jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy – KRS, NIP: 5223055130 (zwana dalej: „Organizatorem” albo „Wytwórnią”).
 3. Organizator prowadzi działalność wydawniczą, wspierając młodych, świadomych i mających coś do (o)powiedzenia artystów, zwłaszcza zespoły, proponując im wsparcie w procesie nagraniowym, wydawniczym i promocyjnym.

 

II. ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla artystów wykonawców, w szczególności zespołów muzycznych, które nie łączy z innym wydawcą muzycznym umowa wydawnicza, zawarta osobiście, czy za pośrednictwem podmiotów trzecich (zwanych dalej: „Uczestnikiem” albo „Uczestnikami”). Z uwagi na profil działalności Wytwórni preferowany jest udział zespołów muzycznych, przy czym udział w Konkursie mogą wziąć także soliści.
 2. Konkurs rozpoczyna się 11 września 2023
 3. Oficjalne ogłoszenie Zwycięzcy Konkursu nastąpi podczas wydarzenia, organizowanego przez Wytwórnię pn. “33 Showcase”, które odbędzie się w Poznaniu 25 listopada 2023 (zwanego dalej: „Imprezą”).
 4. Konkurs polega na udostępnieniu Organizatorowi demo swojej twórczości, w tym co najmniej jednego nagrania wideo przedstawiającego wykonanie przez Uczestnika utworu słowno–muzycznego „na żywo” w dowolnym gatunku muzycznym (zwanym dalej: „Utworem Konkursowym”), który będzie podlegał ocenie jako praca konkursowa.
 5. W celu oceny Utworów Konkursowych przesłanych przez Uczestników, Organizator powołał Komisję konkursową, składającą się z siedmiu członków (zwaną dalej: „Komisją”), w skład której wchodzą przedstawiciele Wytwórni oraz dziennikarze muzyczni, którzy zostaną ogłoszeni na oficjalnych kanałach Wytwórni w trakcie trwania przyjmowania zgłoszeń do Konkursu
 6. Komisja, po formalnym sprawdzeniu przesłanych zgłoszeń w terminie do godziny 23:59 dnia 19 listopada 2023, dokona oceny wszystkich dopuszczonych do Konkursu Utworów Konkursowych, spełniających warunki określone w Regulaminie. Ocenie Komisji będą podlegać przede wszystkim walory artystyczne Utworu Konkursowego, w tym jego oryginalność, aranżacja, kreatywność, interpretacja, estetyka wykonania, a także całościowe wrażenie artystyczne Uczestnika wyrażone w przesłanym opisie oraz kanałach w social mediach.
 7. Po dokonaniu oceny wszystkich dopuszczonych do Konkursu Utworów Konkursowych, Komisja przygotuje ranking Uczestników, w formie listy zawierającej 7 najlepszych Uczestników (zwanej dalej: „Listą Rankingową”).
 8. Nagrodą w Konkursie (zwaną dalej: „Nagrodą”) jest złożenie przez Organizatora Uczestnikowi, którego Utwór Konkursowy został najwyżej oceniony i znajduje się na czele Listy Rankingowej, oferty zawarcia z Organizatorem umowy wydawniczej na następujących warunkach:

 

Przedmiot Umowy nagranie, wydanie i promocja przez Wytwórnię jednego albumu lub minialbumu (EP) Uczestnika, zawierającego Utwór Konkursowy (jeśli Strony tak ustalą) oraz inne utwory Uczestnika o zbliżonym do Utworu Konkursowego charakterze i poziomie artystycznym
Nagrania w terminie uzgodnionym przez Strony, zorganizowane przez Wytwórnię w jej studiu nagraniowym znajdującym się w Poznaniu; koszty nagrań ponosi Wytwórnia, a Uczestnik (w przypadku zespołu – wszyscy członkowie zespołu) zobowiązuje się wziąć udział w nagraniach w ustalonym terminie i miejscu
Majątkowe prawa autorskie do utworów na albumu albo EP

1.         w przypadku powierzenia praw do zbiorowego zarządzania Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS – zakres zbiorowego zarządzania nie będzie modyfikowany w stosunku do domyślnego modelu zarządzania stosowanego przez tę organizację,

2.        w przypadku braku powierzenia praw do zbiorowego zarządzania Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS – udzielenie Wytwórni przez Uczestnika (a w przypadku zespołu – przez wszystkich członków zespołu) licencji wyłącznej na korzystanie z majątkowych praw autorskich do utworów:

– w zakresie wszystkich podlegających ochronie pól eksploatacji, a w szczególności wszystkich pól eksploatacji potrzebnych do prowadzenia dystrybucji cyfrowej i fizycznej,

– udzielenie licencji z chwilą zawarcia Umowy, a w przypadku utworów, które nie powstały do dnia zawarcia umowy – z chwilą ich powstania,

– udzielenie licencji bez ograniczeń terytorialnych,

– udzielenie licencji na czas określony 5 lat, a po upływie tego czasu licencja na czas nieokreślony

Przeniesienie praw pokrewnych

przeniesienie przez Uczestnika (a w przypadku zespołu – przez wszystkich członków zespołu) na Wytwórnię majątkowych praw do artystycznych wykonań zawartych w nagraniach, o których mowa powyżej:

– w zakresie wszystkich podlegających ochronie pól eksploatacji, a w szczególności wszystkich pól eksploatacji potrzebnych do prowadzenia dystrybucji cyfrowej i fizycznej,

– przeniesienie z chwilą powstania tych praw,

– przeniesienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,

– przeniesienie na Wytwórnię prawa do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów w zakresie pól eksploatacji, o których mowa powyżej

Producent fonogramu producentem fonogramu będzie Wytwórnia, co oznacza, że Wytwórni przysługują prawa, o których mowa w art. 94 ust. 4 i 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Prawa osobiste

Uczestnik (w przypadku zespołu – wszyscy członkowie zespołu) wyrażą zgodę na:

– publiczne udostępnianie artystycznych wykonań publiczności, w tym w postaci skróconej, także w zestawieniu z innymi utworami, w celu promocji albumu oraz reklamowania działalności Wytwórni,

– korzystanie przez Wytwórnię (i upoważnione przez nią osoby trzecie) z artystycznych wykonań w postaci zmodyfikowanej,

– korzystanie przez Wytwórnię z imienia i nazwiska, pseudonimu, nazwy zespołu, wizerunku Uczestnika (członków zespołu), w związku z dystrybucją i promocją artystycznych wykonań oraz albumu albo minialbumu

Obowiązki Wytwórni prowadzenie dystrybucji fizycznej (na płytach CD i/lub winylowych) i cyfrowej albumu albo EP (przy czym nakład na płytach CD i winylowych będzie ustalany przez Wytwórnię stosownie do zapotrzebowania rynkowego); koszty związane z wydaniem albumu ponosi Wytwórnia na zasadach ustalonych w Umowie Wydawniczej
Obowiązki Uczestnika wzięcie udziału w działaniach promocyjnych zaplanowanych przez Wytwórnię, w uzgodnionym terminie; koszt tych działań ponowi Wytwórnia

 1. Uczestnicy, których Utwór Konkursowy znalazł się wśród 7 najwyżej ocenionych, zostanie o tym poinformowany przez Komisję do 23 listopada 2023 Warunkiem odbioru Nagrody jest potwierdzenie przez tego Uczestnika na piśmie (skan w wiadomości e-mail), w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania informacji od Komisji, zobowiązania do zawarcia umowy wydawniczej z Wytwórnią na warunkach określonych w ust. 8 oraz do wzięcia udziału w Imprezie. Niezłożenie takiego oświadczenia przez Uczestnika w ww. terminie skutkuje utratą prawa do Nagrody. Spośród 7 najwyżej ocenionych Uczestników, którzy złożyli w terminie stosowne zobowiązanie, Komisja wybierze Zwycięzcę Konkursu o czym poinformuje w trakcie trwania Imprezy pn. “33 Showcase” dnia 25.11.2023 w klubie Nowe Lokum Stonewall w Poznaniu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem.
 3. W Konkursie nie są przewidziane nagrody pieniężne ani możliwość wymiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
 4. Nagroda nie obejmuje zwrotu kosztów dojazdu, noclegu lub innych kosztów związanych z uczestnictwem w Imprezie poniesionych przez Zwycięzcę.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
  1. artyści lub zespoły muzyczne, które łączy z Organizatorem albo innym wydawnictwem muzycznym umowa wydawnicza lub inna umowa o podobnych charakterze (zawarta osobiście albo za pośrednictwem osób trzecich),
  2. pracownicy lub współpracownicy Organizatora.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. akceptacja Regulaminu,
  2. przesłanie do 19 listopada 2023 (do godz. 23:29) zgłoszenia w formie poprawnie wypełnionego i zawierającego wszystkie wymagane informacje formularza opublikowanego na stronie internetowej: showcase.33-records.com (zwanego dalej: „Formularzem”),
  3. udostępnienie Organizatorowi w ww. terminie co najmniej jednego nagrania wideo przedstawiającego wykonanie przez Uczestnika utworu „na żywo” (zwanego dalej: „Utworem Konkursowym”);
  4. udostępnienie Organizatorowi fotografii Uczestnika, a w przypadku zgłaszanego zespołu – fotografii tego zespołu (maksymalnie 3 fotografie),
  5. udzielenie wymaganych w Regulaminie zgód.
 1. W treści Formularza Uczestnik powinien zamieścić krótką informację o sobie, a w przypadku zespołu muzycznego o składzie zespołu, informacje o dotychczasowej działalności artystycznej lub o tym, że jest to debiut, a także o planach artystycznych i posiadanym materiale na potrzeby wydania albumu lub minialbumu (EP).
 2. Udostępnienie Utworu Konkursowego Organizatorowi polega na udostępnieniu mu linku do tego Utworu umieszczonego na zewnętrznym dysku (np. Google Drive), chmurze czy w zewnętrznym serwisie. Link do Utworu Konkursowego powinien być wskazany w treści Formularza. Utwór nie może być umieszczony pod wygasającym linkiem (np. wetransfer), tylko być w każdej chwili trwania konkursu dostępny do odsłuchania po kliknięciu w przesłany link.
 3. Nagranie „na żywo” Utworu Konkursowego może pochodzić z koncertu lub sali prób. Do nagrania „na żywo” może być załączone również nagranie studyjne utworu. Utwór Konkursowy powinien zostać udostępniony w jednym z powszechnie stosowanych formatów video. Nie jest wymagane profesjonalne nagranie wideo. Dopuszcza się także nagrania wideo wykonywane np. telefonem, przy czym jakość takiego nagrania musi umożliwiać prawidłowe jego odtworzenie przez Komisję i zawierać wyraźne utrwalenie zarówno dźwięku jak i obrazu. Czas trwania udostępnionego Organizatorowi materiału, zawierającego ww. nagrania, nie może przekraczać 20 minut.
 4. Przesłanie Formularza zostanie potwierdzone zwrotnym poświadczeniem jego otrzymania, które zostanie doręczone Uczestnikowi za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w treści Formularza.
 5. Jeżeli zgłoszenie konkursowe dotyczy także innych osób niż osoba wysyłająca Formularz np. pozostałych członków zespołu, zgłaszający jest zobowiązany do pozyskania zgód ww. osób wymaganych w Regulaminie, w tym na uczestnictwo w Konkursie, na przetwarzanie ich danych osobowych, wykorzystanie wizerunku. Zgłaszający jest zobowiązany do poinformowania ww. osób o treści Regulaminu oraz gwarantuje, że zgłoszenie następuje za zgodą i wiedzą tych osób.
 6. Przez przesłanie Organizatorowi Formularza i Utworu Konkursowego, Uczestnik wyraża zgodę (także działając w imieniu i na rzecz osób, których zgłoszenie dotyczy) na korzystanie z nazwy zespołu, pseudonimu, imienia i nazwiska artysty, wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz na ich rozpowszechnianie w szczególności w internecie (media społecznościowe, strona internetowa Wytwórni itd.), a także na korzystanie z Utworu Konkursowego przez Organizatora i Komisję na potrzeby Konkursu, w tym ogłoszenia Laureatów oraz promocji Konkursu lub Imprezy.
 7. Uczestnik gwarantuje, że:
  1. jest podmiotem praw autorskich i pokrewnych (osobistych i majątkowych) do Utworu Konkursowego lub dysponuje stosownymi upoważnieniami, zgodami lub zezwoleniami podmiotów tych praw, w zakresie pozwalającym na wzięcie udziału w Konkursie bez naruszenia praw osób trzecich;
  2. korzystanie przez Organizatora, w tym Komisję, z Utworu Konkursowego nie będzie prowadzić do naruszenia przez Organizatora praw do znaków towarowych lub innych praw na dobrach niematerialnych przysługujących Uczestnikowi lub osobom trzecim;
  3. on ani inne podmioty, których dotyczy zgłoszenie nie są stroną jakichkolwiek stosunków umownych o charakterze wydawniczym z wytwórnią muzyczną;
  4. nie toczy się jakikolwiek spór dotyczący praw do Utworu Konkursowego;
  5. Utwór Konkursowy nie zawiera treści naruszających dobra osobiste podmiotów trzecich lub treści, których rozpowszechnianie jest niedozwolone.
 8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w Formularzu. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych albo brak ich podania uniemożliwiają udział w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestnika.
 9. Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu, a także zgłoszenia, które zawierają niedające się odtworzyć Utwory Konkursowe (np. uszkodzone pliki lub niedziałające linki) lub w inny sposób uchybiające wymaganiom opisanym w Regulaminie podlegają odrzuceniu przez Komisję.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu Utworów Konkursowych o niewystarczającej jakości technicznej zapisu lub naruszających warunki określone w Regulaminie.
 11. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny tj. z tytułu przystąpienia do konkursu Uczestnik nie ponosi żadnych opłat wpisowych, ani nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Organizatora (jest przewidziana wyłącznie Nagroda).
 12. Każdy Uczestnik ma prawo wycofać się z Konkursu, co powoduje utratę prawa do Nagrody.
 13. Stwierdzenie przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu skutkuje wykluczeniem go z Konkursu.

 

IV.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych:
  1. wskazanych w treści Formularza, w szczególności w postaci imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Uczestników;
  2. utrwalonych w przesłanych Utworach Konkursowych w szczególności w postaci wizerunku i głosu;
  3. utrwalonych w przesłanych fotografiach, w szczególności w postaci wizerunku.
 2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu, w tym wyboru i ogłoszenia Laureatów, a także w celu promocji Konkursu lub Imprezy. Podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie tych danych osobowych jest warunkiem umownym w celu uczestnictwa w Konkursie, a brak ich podania skutkuje niemożnością uczestnictwa w Konkursie. Będą one przechowywane przez czas trwania Konkursu oraz przez okres jednego roku po jego zakończeniu.
 4. Dane osobowe, o których mowa powyżej, mogą być przekazywane lub powierzane do przetwarzania podmiotom, z którymi współpracuje Organizator w związku z Konkursem lub Imprezą.
 5. Dane osobowe, o których mowa powyżej, nie są poddane profilowaniu i mogą być przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale również poza, jednak wyłącznie w przypadku, gdy dane terytorium oferuje dostateczny poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
 6. Osoby, których dane są przetwarzane przez Organizatora jako administratora, mają prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a w przypadkach i na zasadach określonych w RODO także prawo do:
  1. żądania od administratora usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych osobowych,
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Osoby, których dane są przetwarzane przez Organizatora jako administratora, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej 33-records.com
 2. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i niewyłonienia Laureatów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej, uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu lub Imprezy w zaplanowanym terminie. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, pandemie czy epidemie, w tym pandemia COVID-19, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań, w tym stany wyjątkowe wprowadzone w szczególności w związku z zagrożeniem wojną, żałoba narodowa.
 5. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.